Cục Quản lý khám chữa bệnh - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Công văn chỉ đạo Bảo đảm công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công văn Số: 427/KCB-QLCL ngày 20/4/2015 về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Kính gửi: - Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, - Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...

Chất lượng bệnh viện phụ thuộc người đứng đầu

Ngày 3/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có 5 phần với 83 tiêu chí, hơn 1.500 tiểu mục. Sau một ...