Cục Quản lý khám chữa bệnh - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Những câu hỏi thường gặp trong Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

1. Bệnh viện tôi có tiêu chí đạt mức 3, nhưng khi chấm trên phần mềm trực tuyến chỉ đạt 1 điểm. Trả lời: - Có thể do BV đánh dấu cả các tiêu chí mức 1 (mức vi phạm, hoặc chưa thực hiện). Nếu có 1 tiêu chí ở mức 1 được ...

Chất lượng bệnh viện phụ thuộc người đứng đầu

Ngày 3/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có 5 phần với 83 tiêu chí, hơn 1.500 tiểu mục. Sau một ...